Thursday, July 29, 2010

Bab 1 Soalan Struktur


1
Tamadun Indus ialah salah satu tamadun yang terawal di dunia dan mempunyai pelbagai keistimewaan.(a) Masyarakat tamadun Indus menjalankan pelbagai jenis kegiatan ekonomi. Nyatakan kegiatan ekonomi masyarakat tersebut

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]

(b) Buktikan masyarakat tamadun Indus telah pun mempunyai pegangan agama?

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]

(c) Nyatakan sifat keterbukaan yang dimiliki oleh masyarakat tamadun Indus

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(d) Sebagai generasi muda hari ini, apakah yang anda boleh pelajari daripada masyarakat tamadun Indus?

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]
2. Raja memduduki lapisan teratas dalam hiraki organisasi sosial masyarakat Dinasti Shan

(a) Senaraikan golongan-golongan yang berada di lapisan yang berikutnya.
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(b) Senaraikan pekerjaan yang dijalankan oleh masyarakat Tamadun Hwang Ho.
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(c) Buktikan amalan agama dan kepercayaan yang telah wujud dalam masyarakat tamadun Hwang Ho
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]

(d) Pada pandangan anda, apakah sumbangan Dinasti Shang dalam bidang pertanian yang kita warisi sehingga ke hari ini.
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]
Bab 1 Soalan Esei

1. Tamadun Indus merupakan salah satu tamadun awal dunia yang banyak memaparkan ciri-ciri istimewa. Salah satu ciri istimewa tamadun ini ialah pembinaan bandar.
a) Nyatakan proses pembentukan tamadun awal Indus. [4 markah]

b) Bandar Mohenjo-Daro dan Harappa adalah dua buah bandar yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Jelaskan ciri-ciri istimewa bandar tersebut? [7 markah]
c) Apakah faktor-faktor masyarakat Tamadun Indus dikagumi dalam aspek perancangan bandar? [5 markah]
d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengapakah Tamadun awal Indus dianggap sebagai tamadun yang matang? [4 markah]


Bab 2 struktur(a) Apakah Prinsip undang-undang Dinasti Maurya menjadi asas kepada undang-undang yang terdapat pada hari ini.
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(b) Nyatakan Kepentingan undang-undang pada zaman Maurya
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(c) Kewibawaan Asoka - Dinasti Maurya.
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(d) Nyatakan pengajaran yang boleh dicontohi daripada Maharaja Asoka.
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2markah]

(e) Mengapakah Dinasti Maurya runtuh
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]Bab 2 Esei

2. Tamadun Hwang Ho telah muncul di kawasan Sungai Hwang Ho yang juga dikenali sebagai Sungai Kuning
a) Huraikan proses pembentukan tamadun Hwang Ho [4 markah]

b) Dinasti Chou dan Dinasti Shang merupakan salah satu dinasti yang berkuasa semasa tamadun Hwang Ho. [6 markah]
i. Jelaskan sistem pemerintahan yang diamalkan oleh dinasti Shang.
[3 markah]

ii. Jelaskan sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Dinasti Chou.
[3 marakh]
c) Pada pendapat anda apakah sumbangan Tamadun Hwang Ho yang dapat diwarisi oleh masyarakat pada hari ini. [10 markah]
Bab2

a) Senaraikan faktor yang menyebabkan Dinasti Maurya semasa pemerintahan Chandragupta Maurya berjaya meluaskan kuasanya. [4 markah]

b) Kejayaan yang dicapai melalui perluasan kuasa Dinasti Maurya di India disebabkan para pemimpin.Jelaskan. [4 markah]

c) Terangkan kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi tamadun India.
[8 markah]

d). Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang membolehkan sesuatu tamadun meningkat dan terus berkembang? [4 markah]

BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

KERTAS 2
(SOALAN STRUKTUR)

Tingkatan 4 Bab 4

Struktur (2006)
(a) Nyatakan dua pihak yg menerima Islam secara rahsia [2 markah]
(b) Mengapakah Nabi Muhammad berdakwah secara rahsia [3 markah]
(c) Bagaimanakah penyebaran dakwah Islamiah secara terbuka dilakukan
oleh Nabi Muhammad [2 markah]
(d) Mengapakah orang Arab Quraisy Makah menentang dakwah Islamiah
oleh Nabi Muhammad s.a.w [3 markah]


1. Zaman Jahilliah telah berlangsung selama 310 tahun, iaitu dari dari tahun 300 Masehi hingga 610 Masehi.

(a) Nyatakan dua peristiwa penting yang telah berlaku dalam tempoh berlangsungnya Zaman Jahilliah.
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(b) Apakah dua kesan negatif yang terhasil dari kehidupan berkabilah masyarakat Arab Jahilliah.
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(c) Nyatakan tiga corak kehidupan sosial yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliah.
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ………………………………………………………………………………………
[3 markah]

(d) Berdasarkan amalan keagamaan, nyatakan tiga bentuk kepercayaan yang menjadi amalan penduduk Arab di Zaman Jahilliah.

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ………………………………………………………………………………………
[3 markah]2. Nabi Muhammad s.a.w. telah melalui kehidupan yang agak sukar semasa kecilnya. Namun dengan peribadi yang mulia baginda telah diterima oleh masyarakat Arab dengan baik.

(a) Nyatakan dua sebab mengapa keturunan Nabi Muhammad s.a.w (Bani Hasyim) menjadi terkenal.

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(b) Nayatakan dua pengalaman yang dialami oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam bidang perniagaan.

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(c) Namakan tiga peristiwa penting yang telah berlaku di dalam kehidupan Nabi

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]

(d) Nyatakan tiga cara penentangan yang dilakukan oleh kaum Quraisy Mekah untuk menghalang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. dari terus disebarkan?

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]
3. Rajah di atas merujuk kepada jangka masa Zaman Jahiliah iaitu bermula daripada tahun 300 M hingga 610 M.

(a) Apakah maksud Zaman Jahiliah?

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(b) Mengapakah Zaman Jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan?

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]

(c) Nyatakan ciri masyarakat Arab Jahiliah dalam aspek sosial dan ekonomi.

Sosial
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]

(d) Ekonomi
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]


4. Sistem kabilah yang diamalkan pada zaman Jahiliah membawa kesan negetif kepada kehidupan masyarakat Arab.

(a)
i ……………………………………………………………………………………….

[1 markah]

(b) Senaraikan syarat untuk menjadi ketua kabilah.

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….

iv ……………………………………………………………………………………….
[4 markah]

(c) Nyatakan ciri sistem kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah.

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]

(d) Berikan dua kesan pengamalan sistem kabilah.

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

5. Sebelum kedatangan agama Islam terdapat pelbagai bentuk kepercayaan agama dalam masyarakat Arab Jahiliah.
(a) Senaraikan empat bentuk kepercayaan agama dalam masyarakat Arab Jahiliah.
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….

iv ……………………………………………………………………………………….
[4 markah]

(b) Apakah yang dimaksudkan dengan istilah berikut?
Khurafat
i ……………………………………………………………………………………….
[1 markah]
Agama Hanif
ii ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]

(c) Berikan dua contoh kepercayaan khurafat.
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(d) Namakan pengikut agama Hanif sebelum kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]6.
(a) Nyatakan empat sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w.
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….

iv ……………………………………………………………………………………….
[4 markah]

(b) Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w digelar al-Amin?
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(c) Buktikan peristiwa yang menunjukkan kewibawaan Nabi sebagai pemimpin.
i ……………………………………………………………………………………….
[1 markah]

(d) Mengapakah Nabi bertahannuth di Gua Hirak?
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]
Bab 5

Soalan Struktur


1.
Dalam usaha penyebaran agama Islam telah berlaku beberapa siri peperangan yang bertujuan mempertahankan diri dan menegakan agama Allah.


(a) Senaraikan dua peperangan yang berlaku di Madinah antara tahun 622 – 630 Masihi.

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(b) Berikan dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan.

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(c) Nyatakan dua sebab Islam membenarkan umatnya berperang.

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(d) Nyatakan dua bukti bahawa Islam berkembang bukan dengan cara peperangan.

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(e) Pada pendapat anda, bagaimanakah caranya untuk mengelakkan berlakunya peperangan?

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]
Soalan 2

2.

Pada tahun 612 M, termeterai perjanjian antara orang ArabMadinah dengan Nabi Muhammad s.a.w.

(a) Sebutkan dua suku kaum Arab Madinah yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(b) Berikan dua isi perjanjian Perjanjian Aqabah Pertama

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(c) Nyatakan dua perkara yang terkandung dalam Perjanjian Aqabah Kedua
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(d) Nyatakan kesan daripada Perjanjian Aqabah 2 terhadap penyebaran Islam
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(e) Pada pendapat anda apakah iktibar yang boleh diperolehi daripada perjanjian di atas?
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]


Esei bab 5

1 ( a ) Nyatakan empat hujah untuk menolak pendapat orientalis Barat yang
menyatakan hijrah Nabi Muhammad s.a.w dari Makkah ke Madinah sebagai suatu pelarian. [ 4 markah ]
( b ) Jelaskan faktor-faktor penghijrahan Nabi Muhammad dari Makkah ke
Madinah. [ 6 markah ]

( c ) Mengapakah penghijrahan Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah
penting dalam sejarah perkembangan Islam ?
[ 10 markah ]2. ( a ) Huraikan perkara-perkara yang terkandung dalam Piagam Madinah.
[ 10 markah ]
( b ) Nyatakan kepentingan Piagam Madinah.
[ 6 markah ]
( c ) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah unsur-unsur Islam dalam Piagam Madinah diamalkan dalam masyarakat berbilang kaum pada hari ini? [ 4 markah ]

Bab 7
Soalan Struktur

1. John Crawford berpendapat bahawa Islam berkembang ke Asia Tenggara dari Semenanjung Tanah Arab.

(a) Apakah bukti yang dikemukakan oleh John Crawford untuk menyokong pendapatnya?

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]

(b) Pendapat John Crowford disokong oleh Prof.Syed Naguib al-Atas.
Nyatakan tiga bukti yang diberikan oleh Prof.Syed Naguib al-Atas untuk mengukuhkan pendapatnya.

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]

(c) Sebutkan tiga bukti lain yang dapat menyokong teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara yang dibawa oleh pedagang Arab.

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]

(d) Pada pendapat anda, mengapakah para sejarawan bersetuju bahawa Islam datang ke rantau ini dibawa oleh pedagang Islam?

i ……………………………………………………………………………………….

[1 markah]Teori Kedatangan Islam
Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab
Islam datang dari China
Islam datang dari India

2. Terdapat pelbagai teori dan pendapat tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

(a) Senaraikan dua orang sarjana Barat yang telah mengemukakan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara?

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(b) Teori ini menyatakan bahawa Islam dibawa melalui dua kawasan di India.
Nyatakan dua kawasan tersebut.

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(c) Berikan 4 bukti kedatangan Islam dari negara India.

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….

iv ……………………………………………………………………………………….
[4 markah]

(d) Pada pendapat anda , mengapakah sejarawan bersetuju bahawa kedatangan Islam dibawa oleh pedagang Islam.

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]
Menjelang abad ke -15, Islam telah disebarkan secara meluas di rantau Asia Tenggara
3


(a) Nyatakan dua bukti yang dikemukakan oleh S.Q Fatimi untuk menyokong teori kedatangan Islam dari China?
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(b) Senaraikan tiga faktor utama yang membolehkan Islam disebarkan secara meluas di rantau Asia Tenggara .

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]

(c) Nyatakan tiga buah kerajaan Islam yang berjaya memperluaskan pengaruh Islam di kepulauan Melayu.

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]

(d) Mengapakah kemurnian ajaran Islam dapat menarik orang ramai menganut agama tersebut?

i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]


BAB 7 SOALAN ESEI

Bahagian B

1. Jadual berikut berkaitan teori kedatangan Islam ke Asia Ten ggara yang dikemukakan oleh para sarjana.

Sarjana Teori Kedatangan Islam
John Crawford
Syed Muhammad Naquib al-Attas Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab
Emanuel Godinho Eradia
S.Q.Fatimi Islam datang dari China
Snouck Hurgronje Islam datang dari India

a) Terangkan bukti yang dikemukakan oleh John Crawford dan Syed Naquib al- Attas bagi mengukuhkan pendapat mereka tentang kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah Arab. [8 markah]

b) Apakah bukti-bukti yang boleh mengukuhkan pendapat Emanuel Godinho Eradia. [7 markah]

c) Pada pandangan anda apakah pula bukti Islam datang dari India. [5 markah]2. Kerajaan Islam di bawah telah memainkan peranan yang penting dalam penyebaran Islam di rantau Asia Tenggara.

Melaka
Acheh
Johor-Riau


a) Bagaimanakah kerajaan-kerajaan tersebut menyebarkan agama Islam. [10 markah]

b) Huraikan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Islam di Asia Tenggara. [6 markah]

c) Pada pandangan anda ,apakah keistimewaan Islam sehingga agama ini dapat menarik orang ramai untuk menganutinya. [4 markah]


3. a) Huraikan peranan ulama dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara.
[8 markah]

b) Bincangkan pengaruh yang dibawa oleh Islam dalam cara hidup masyarakat Asia Tenggara. [7 markah]

c) Bagimanakah Islam dapat disebarkan melalui perkahwinan. [5 markah].

4. Unsur baru yang diperkenalkan oleh Islam dapat dikenalpasti dalam bidang bahasa,cara hidup dan kesenian.

(a) Jelaskan kesan kedatangan Islam terhadap bahasa Melayu [6 markah]

(b) Terangkan cara hidup masyarakat Asia Tenggara selepas kedatangan Islam [6 markah]

(c) Huraikan empat pengaruh kesenian Islam dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara
[ 8 markah]

5. Islam telah membawa perubahan besar dalam bidang perundangan,pendidikan dan ekonomi.

(a) Terangkan undang-undang syariah yang diperkenalkan oleh kerajaan awal Islam di Asia Tenggara.
[10 markah]

(b) Jelaskan perkembangan sistem pendidikan pondok sebagai institusi pendidikan formal di Asia Tenggara.
[6 markah]

(c) Huraikan dua pengaruh Islam dalam sistem ekonomi yang disarankan oleh ajaran Islam.
[4 markah]


6. Secara umumnya terdapat tiga teori atau pendapat tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara yang dikemukakan oleh beberapa sejarawan.

a) Jelaskan bukti yang menyokong teori kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah Arab.
[8 markah]

b) Terangkan bukti kedatangan Islam dari China. [6 markah]

c) Pada pandangan anda, apakah keistimewaan ajaran Islam yang menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk menganutinya?
[6 markah]

7. Kedatangan Islam di Asia Tenggara telah mencorakkan kehidupan yang berbeza daripada zaman sebelumnya.

a) Jelaskan perubahan cara hidup masyarakat Asia Tenggara setelah kedatangan Islam.
[6markah]

b) Huraikan peranan ulama dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. [8 markah]

c) Berikan pendapat anda tentang kebaikan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat hari ini.
[6markah]
Bab 10 Soalan Struktur

1. Ekonomi dagangan mendatangkan keuntungan yang besar kepada penjajah British.
[ms 246- 251]

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan atau komersial?
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(b) Nyatakan empat ciri ekonomi dagangan.
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………….

iv ……………………………………………………………………………………….
[4 markah]

(c) Alat yang dibuat oleh masyarakat Melayu dengan menggunakan bijih timah
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(d) Apakah maksud ekonomi duaan (dwiekonomi)?
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
[2 markah]


2. Imigran Cina
Tanah Melayu
Imigran India
( ms 253-254 )
(a) Apakah faktor-faktor kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(b) Nyatakan dua cara kedatangan imigran Cina ke Tanah Melayu
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(c) Nyatakan dua cara kedatangan imigran India ke Tanah Melayu
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2markah]

(d) Nyatakan maksud bagi konsep berikut
i. Kheh Thau:
……………………………………………………………………………………….
[1 markah]
ii Sin Keh
……………………………………………………………………………………….
[1 markah]

(e) Pada pendapat kamu mengapakah negara kita menjadi tumpuan pekerja-pekerja asing di negara kita sehingga ke hari ini ?
i ……………………………………………………………………………………….

ii ……………………………………………………………………………………….
[2 markah]


Soalan Esei

1. Kedatangan British ke Tanah Melayu pada abad ke-19 telah membawa kepada perkembangan ekonomi duaan iaitu bercorak tradisional dan ekonomi dagangan . ( ms 244-247)


(a) Terangkan ciri-ciri utama ekonomi tradisional yang diamalkan oleh negara
[8 markah]

(b) Mengapakah ekonomi dagangan dapat mengaut keuntungan yang lebih berbanding ekonomi tradisonal ? [4 markah]

(c) Jelaskan kesan yang wujud akibat perkembangan ekonomi dagangan

[8 markah]


2. Kekayaan sumber alam, kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik telah menarik lebih ramai imigran China dan India datang ke Tanah Melayu semasa zaman penjajah.

a) Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan ciri-ciri masyarakat berbilang kaum yang wujud di Tanah Melayu semasa zaman penjajah. [8 markah]

b) Huraikan sistem pendidikan vernakular yang berasaskan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu [6 markah]

c) Huraikan proses perkembangan bandar-bandar baru di Tanah Melayu pada abad ke-19. [6 markah]


Bab 1 Soalan struktur


Soalan 1

(a)
F1
F2
F3
F4

Perdagangan
Pertanian
Pertukangan
Pembuatan
Mana-mana 2 x 1m 1
1
1
1
[2m]

(b)
F1
F2
F3
F4

F5
Patung dan ukiran yang mempunyai unsur keagamaan
Penemuan patung proto-Siva
Objek bentuk seseorang duduk bersila dengan stail yoga
Terdapat tiga tanduk di kepala objek yang melambangkan Dewa Brahma,Vishnu dan Siva
Percaya kepada Tuhan Ibu
Mana-mana 2 x 1m 1
1
1

1
1
[2m]

(d)
F1
F2
F3
F4

Membuat hubungan dan bertukar pandangan dengan phak lain
Hubungan dengan tamadun Mesopotamia / Mesir Purba
Berlaku pertukaran teknologi
Pengaruh dari luar disesuaikan dengan suasana tempatan
Mana-mana 2 x 1m 1
1
1
1
[2m]

(e)
F1
F2
F3
F4

Kemahiran dalam bidang seni bina
Perlu gabungan kepakaran untuk membina bandar terancang
Keperluan menguasai pelbagai ilmu pengetahuan
Mana-mana jawapan yang munasabah
Mana-mana 2 x 1m 1
1
1
1
[2m]


Soalan 2

a F1 Golongan petani
F2 Golongan artisan
F3 Golongan tentera
F4 Golongan paling bawah ialah hamba.
Mana-mana 2 x 1m = 2m
b F1 Sebagai tentera
F2 Sebagai petani
F3 Golongan artisan / mereka cipta pelbagai barangan tembaga seperti bekas minuman dan makanan, senjata, dan barang tembikar.
F4 Golongan hamba.
Mana-mana 2 x 1m = 2m
c F1 kepercayaan anismisme.
F2 mempercayai politeisme seprti tuhan syurga, tuhan bumi, sungai, bukit dan gunung.
F3 mengamalkan penyembahan roh nenek moyang.
F4 penilikan tulang oracle
Mana-mana 3 x 1m = 3m
d
Membina sistem pengairan untuk
Sistem kawalan banjir untuk mengairi kawasan pertanian.
teknologi pembajakan
mencipta cangkul dan sabit.
pengenalan pengunaan batas untuk pertanian
Peralatan pertanian daripada logam besi bagi menggantikan peralatan daripada kayu
Mana-mana 3 x 1m = 3mJawaban soalan esei bab 1

Tamadun Indus merupakan salah satu tamadun awal dunia yang banyak memaparkan ciri-ciri istimewa. Salah satu ciri istimewa tamadun ini ialah pembinaan bandar.


1a Nyatakan proses pembentukan tamadun awal Indus. (4 markah)


F1 Penduduk nomad di barat laut India membentuk petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus. 1
F2 Petempatan kekal wujud disebabkan oleh Sungai Indus yang menyediakan sumber air dan terdapat tanah yang subur. 1
F3 Kepandaian penduduk di kawasan ini menyesuaikan diri dengan alam sekitar 1
F4 Peningkatan hasil pertanian yang membawa kepada pertambahan jumlah penduduk 1
F5 Pembentukan dua bandar utama yang terbentuk di Lembah Indus iaitu Mohenjo-Daro dan Harappa. 1
5 x 1 markah = 4 markah

1b) Bandar Mohenjo-Daro dan Harappa adalah dua buah bandar yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Jelaskan ciri-ciri istimewa bandar tersebut? ( 7 markah)

F1 Sebuah bandar terancang 1
H1a terbahagi kepada dua bahagian dan dikelilingi oleh tembok. 1
H1b Bahagian utama merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan yang menempatkan bangunan pentadbiran, tempat mandi awam yang digunakan untuk upacara ritual dan pembersihan. 1
H1c Bahagian kedua bandar ialah kawasan perumahan disusun berasaskan blok berbentuk segi empat. 1
H1d Setiap blok dipisahkan oleh satu rangkaian jalanraya yang lurus dan bersambung antara satu sarna lain. 1
F2 Perancangan bandar dibantu oleh kemajuan ilmu geometri 1
H2a Kemahiran geometri hasil daripada tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba. 1
H2b Mengunakan batu bata daripada tanah liat melalui pembakaran suhu yang tinggi. 1
F3 Mempunyai sistem kumbahan yang terancang. 1
F4 Bandar-bandar boleh dihubungi melalui sungai yang berfungsi sebagai jalan perhubungan. 1
10 x 1 markah = 7 markah

1c) Apakah faktor-faktor masyarakat Tamadun Indus dikagumi dalam aspek perancangan bandar? (5 markah)

F1 Gabungan kepakaran dari sudut perletakan bandar dan pengisiannya. 1
F2 Pemahaman dalam ilmu geometri. 1
F3 Pemahaman dalam ilmu Kesenian. 1
F4 Pemahaman dalam ilmu matematik. 1
F5 Mahir dalam bidang pembinaan. 1
F6 Pertembungan dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir menghasilkan perancangan bandar berbentuk segi empat dengan jalan raya yang lurus. 1
F7 Berusaha meningkatkan mutu binaan dengan membuat batu bata melalui pembakaran suhu yang tinggi. 1
7 x 1 markah = 5markah


1d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengapakah Tamadun awal Indus dianggap sebagai tamadun yang matang? ( 4 markah)

F1 Pencapaian cemerlang dalam perancangan bandar. 1
F2 Pencapaian dalam menjalankan kegiatan perdagangan antarabangsa. 1
F3 Pencapaian dalam keseimbangan rohani dan kepercayaan. 1
F4 Melahirkan masyarakat yang mempunyai kreativiti dalam penggunaan sumber alam 1
F5 Menghasilkan teknologi yang hebat 1
F6 Contoh pembinaan bandar terancang 1
6 x 1 markah = 4 markah

2. Tamadun Hwang Ho telah muncul di kawasan Sungai Hwang Ho yang juga dikenali sebagai Sungai Kuning

2a) Huraikan proses pembentukan tamadun Hwang Ho (4 markah)

F1 Lembah yang subur menarik penduduk nomad untuk tinggal menetap dan membina petempatan. 1
F2 Tapak Banpo yang berhampiran bandar Sian moden merupakan petempatan awal penduduk 1
H2a Menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan binatang, mengumpul hasil hutan dan memburu. . 1
F3 Petempatan awal mewujudkan beberapa buah bandar 1
C1 antaranya Anyang yang menjadi pusat kerajaan Dinasti Shang. 1
F4 Semasa Dinasti Chou, tamadun ini tersebar hingga ke bahagian selatan Sungai Yangtze. 1
6 x 1 markah = 4 markah

2b) Dinasti Chou dan Dinasti Shang merupakan salah satu dinasti yang berkuasa semasa tamadun Hwang Ho. (6 markah)
i. Jelaskan sistem pemerintahan yang diamalkan oleh dinasti Shang. (3 markah)

F1 berbentuk pemerintahan beraja. 1
H1a pengganti raja selalunya dilantik daripada kalangan saudara lelaki yang lebih muda atau anak lelaki raja. 1
F2 Raja-raja berkuasa ke atas kawasan pusat pentadbiran dan mempunyai kewibawaan politik, ekonomi, sosial, dan agama. 1
F3 Mengikut kepercayaan masyarakat kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan. 1
F4 Raja-raja Shang tidak perlu mendapatkan pengesahan politik kerana mereka adalah daripada keturunan pemerintah agama. 1
F5 Raja dibantu oleh golong an bangsawan yang dipertanggungjawabkan untuk mentadbir wilayahnya. 1
F6 Golongan bangsawan berhak mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri dalam tugas seperti pungutan cukai, pertahanan dan undang-undang. 1
6 x 1 markah = 4 markah

ii. Jelaskan sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Dinasti Chou. (3 marakh)


F1 Membahagikan pemilikan tanah mereka kepada wilayah-wilayah dan melantik pembesar tempatan di setiap wilayah ini. 1
F2 Mengikat pembesar tempatan melalui ikrar taat setia kepada pemerintahan 1
H2a Memberikan hadiah seperti kereta kuda, senj ata gangsa, hamba dan binatang 1
H2b Melindungi raja dan memberikan bantuan tentera pada masa perang. 1
H2c Pembesar diberi hak untuk bertindak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan. 1
5 x 1 markah = 4 markah

2c) Pada pendapat anda apakah sumbangan Tamadun Hwang Ho yang dapat diwarisi oleh masyarakat pada hari ini. ( 10 markah)

F1 Sistem Politik 1
H1a sistem pemerintahan berbentuk monarki diteruskan hingga ke zaman Dinasti Ching. 1
H1b Gelaran raja ditukar kepada maharaja 1
H1c Raja dikaitkan dengan anak syurga dan mandat dari syurga 1
H1d Amalan pemerintahan dinasti diteruskan hingga abad ke 20. 1
F2 Sistem Ekonomi 1
H2a Sistem pengairan diperbaharui dengan membina terusan-terusan untuk mengairi kawasan pertanian 1
H2b Mengelakkan berlakunya banjir. 1
H2c Teknologi pembajakan dan penciptaan cangkul dan sabit 1
H2d Penggunaan batas untuk tujuan penanaman. 1
H2e Menggantikan alat pertanian yang dibuat daripada kayu kepada besi. 1
F3 Sistem Sosial 1
H3a Sistem tulisan digunakan oleh orang China sehingga hari ini. 1
H3b Penggunaan tulisan digunakan dalam bidang penulisan dan percetakan. 1
H3c Tulisaninijuga diajar di sekolah-sekolah di China. 1
H3d Tulisan ini terus berkembang dan digunakan oleh orang Korea dan Jepun. 1
F4 Agama dan Kepercayaan 1
H4a pemujaan roh nenek moyang. 1
H4b Unsur pemujaan diteruskan mengikut kesesuaian masa dengan unsur korban manusia digantikan dengan unsur makanan, duit kertas, dan barang perhiasan 1
F5 Mengamalkan Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui 1
H5a Percaya bahawa alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada dua unsur yang saling melengkapi Yin kuasa pasif dan Yang kuasa aktif. 1
H5b Feng Hsui merujuk kepada falsafah Taoisme berlandaskan bagaimana manusia berharmoni dengan alam semesta. 1
F6 Sistem kalendar telah diperkenalkan, iaitu terdapat 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun. 1
H6a Kalendar untuk menentukan musim menanam dan musim menuai. 1
H6b kalendar digunakan untuk menjalankan aktiviti harian seperti upacara perkahwinan, perburuan ataupun pengebumian. 1
F6 Pengamalan falsafah perang Sun Tzu, karyanya, The Art of War membicarakan selok-belok perang dan cara menangani musuh telah diulang cetak ke dalam pelbagai bahasa. 1
F6a falsafah tersebut diaplikasikan pula sebagai taktik dalam urusan pemiagaan. 1
27 x 1 markah = 10 markah)Jawaban bab 2

Jawapan struktur

Soalan 1

a F1 berasaskan titah perintah raja
F2 Semua titah perintah raja akan diukir pada tiang batu undang-undang tersebut dapat dibaca oleh rakyat
F3 Tiang-tiang tersebut dikenali sebagai Tiang Asoka
undang-undang tersebut mementingkan kesejahteraan dan keadilan rakyat
Mana-mana 2x 1m = 2
b F1 sebagai titah dan perintah diraja.
F2 Menjamin kesejahteraan rakyat dan pemerintahan yang adil
F3 Memastikan rakyat mengetahui titah perintah raja yang diukir di tiang batu
Mana-mana 2 x 1m = 2
c F1 tidak menekankan kekuatan ketenteraan

F2 menekankan dasar yang lebih lembut dan terbuka untuk meluaskan pengaruh
memberikan penekanan kepada ajaran Buddha.

F3 segala titah perintah dan undang-undang diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi-tepi jalan dapat dibaca oleh rakyat.
F4 sentiasa berpegang kepada konsep kesejahteraan rakyat dan konsep keadilan.
F5 berusaha menyebarkan agama Buddha secara aman dan bukan secara ketenteraan
F6 Hubungan diplomatik dilaksanakan
Mana-mana 2 x 1m = 2
d F1 Peperangan akan membawa banyak kemusnahan, penderitaan dan kematian.

F2 Penaklukan boleh dibuat secara diplomasi, contohnya melalui penyebaran agama Buddha.

F3 Kemajuan dan kestabilan politik memerlukan pentadbiran yang cekap.

F4 Pembentukan satu birokrasi pentadbiran amat perlu bagi melaksanakan dan melicinkan pentadbiran.
F5 Kerjasama, tolak ansur, dan toleransi perlu dipraktikkan dalam kehidupan supaya dapat menghindari dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul.

F6 Undang-undang dan peraturan merupakan satu cara kawalan sosial untuk menjamin kesejahteraanlkeamanan negara.

Mana-mana 2 x 1m = 2
e F1 berpecah belah akibat ketidakcekapan pemerintah selepas Asoka
F2 perebutan kuasa sesama sendiri.
F3 Wilayah-wilayah yang jauh daripada pusat pemerintahan membebaskan diri
F4 Berlaku banyak pemberontakan oleh ketua-ketua tempatan.
F5 Tentangan daripada golongan Brahmin yang tidak berpuas hati dengan dasar-dasar pemerintahan Asoka, yang menjadikan agama Buddha sebagai dasar pemerintahan negara
F6 golongan Brahminm merasa terabai.
F7 Kelemahan kerajaan pusat menyebabkan timbulnya banyak kekacauan dan menjejaskan keupayaan tentera untuk mengembalikan keamanan.
F8 Kerajaan pusat tidak berupaya memperoleh cukai daripada wilayah-wilayah
F9 usaha¬-usaha pembangunan negara terjejas sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat.
Mana-mana 2 x 1m = 2Bab 2 Soalan esei

1a) Senaraikan faktor yang menyebabkan Dinasti Maurya semasa pemerintahan Chandragupta Maurya berjaya meluaskan kuasanya. ( 4 markah)

Jawapan

F1 Kejayaan menakluki Punjab dan menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seleucid di Syria dan kawasan sempadan India Barat. 1
F2 Wujud pemerintahan pusat yang kuat 1
F3 Penubuhan unit-unit perisik khas untuk memastikan tidak berlaku sebarang penentangan terhadap kuasa pusat 1
F4 Pembahagian wilayah kepada beberapa bahagian utama yang diketuai oleh wizurai. 1
F5 Menyatupadukan beberapa buah kerajaan kecil di utara India dan menjadikan Pataliputra sebagai ibu kota pemerintahannya 1
F6 Mempunyai pasukan tentera yang besar iaitu 600 ekor gajah, 1000 orang tentera berkuda, dan 10 000 orang tentera infantri 1
6 x 1 markah = 4 markah


1b) Kejayaan yang dicapai melalui perluasan kuasa Dinasti Maurya di India disebabkan para pemimpin.Jelaskan. ( 4 markah)

F1 Perluasan kuasa yang besar berlaku semasa pemerintahan Chandragupta Maurya 1
H1a Memiliki pasukan tentera yang besar dengan 600 ekor gajah, 1000 orang askar berkuda dan 10 000 orang infantri. 1
H1b Menguasai seluruh India Utara, Punjab dan menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seleucid di Syria dan kawasan sempadan India Barat. 1
F2 Bindusara anak Chandragupta, meluaskan empayar Maurya ke Mysore di bahagian selatan India. 1
F3 Asoka meluaskan kuasa melalui dasar yang lembut dan terbuka serta memberikan penekanan kepada agama Buddha. 1
H3a Seluruh India telah menjadi kawasan takluk empayar Maurya pada zaman pemerintahan Asoka ekoran kemenangan ke atas Kalinga dalam Perang Kalinga. 1
4 x 1 markah = 4 markah


1c) Terangkan kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi tamadun India. (8 markah)

F1 Perkembangan pesat kerana melibatkan perdagangan di dalam wilayah India dan perdagangan luar seperti Macedonia, Sri Langka, rantau Asia Tengah dan Asia Tenggara. 1
H1a Pusat perdagangan iaitu Anga, Kalinga, dan Karusa 1
C1a Hasil dagangan senjata, gading gajah, emas, berlian dan mutiara 1
F2 Mempunyai pelabuhan yang menghubungkan India dengan negara luar seperti Tamralipti, Ghantashala, Kadura, Broach, Chaul, Kalyan dan Cambay. 1
F3 wujud persatuan perdagangan dan perusahaan di setiap bandar yang dikenali sebagai sresthin 1
C3a Contohnya persatuan tukang kayu, tukang logam dan tukang kulit. 1
H3a Matlamat persatuan adalah untuk mengawal harga, kualiti barangan dan gaji pekerja. 1
H3b Raja mengawasi perjalanan persatuan. 1
F4 Dasar kewangan dan ekonomi yang bentuk mata wang emas yang sistematik dengan mengunakan mata wang sebagai medium jual beli. 1
F5 Pengeluaran tekstil, kain kapas,sutera, perusahaan yang berasaskan barangan emas, mutiara dan batu permata. 1
F6 Pelbagai jenis cukai dikenakan terhadap pelbagai hasil perdagangan seperti hasil pertanian dan hasil buah-buahan. 1
H6a Cukai dipungut untuk menyara anggota tentera, para pentadbir dan raja. 1
F7 Perdagangan dengan Alam Melayu telah berkembang untuk mendapatkan hasil seperti rempah, bedak wangi, gading gajah, dan besi. 1
H7a Dari China pula seperti tekstil, tembikar, barang kaca, dan minyak wangi. 1
14 x 1 markah = 7 markah


1d). Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang membolehkan sesuatu tamadun meningkat dan terus berkembang? ( 4 markah)


F1 Kestabilan politik-pemimpin yang berwibawa dan dinamis. 1
F2 Hubungan dengan tamadun lain - perdagangan, diplomatik 1
F3 Perkembangan pemikiran dan kemahiran - agama, pendidikan, falsafah, sains dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan. 1
F4 Penjajahan/penaklukan wilayah/negara.
1
Mana-mana jawapan yang munasabah 1
4 x 1 markah = 4 markahTINGKATAN 4
BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

KERTAS 2
(SOALAN STRUKTUR)

Tingkatan 4 Bab 4Zaman Jahilliah telah berlangsung selama 310 tahun, iaitu dari dari tahun 300 Masehi hingga 610 Masehi.

a. Nyatakan dua peristiwa penting yang telah berlaku dalam tempoh berlangsungnya Zaman Jahilliah.

(i) …………………………………………………………………………...

(ii) ………………………………………………………………………….
[2 Markah]

b. Apakah dua kesan negatif yang terhasil dari kehidupan berkabilah masyarakat Arab Jahilliah.

(i) …………………………………………………………………………...

(ii) ………………………………………………………………………….
[2 Markah]

c. Nyatakan tiga corak kehidupan sosial yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliah.

(i) …………………………………………………………………………...

(ii) ………………………………………………………………..………….

(iii) ………………………………………………………………..………….
[3 Markah]

Berdasarkan amalan keagamaan, nyatakan tiga bentuk kepercayaan yang menjadi amalan penduduk Arab di Zaman Jahilliah.


(i) …………………………………………………………………………...

(ii) ………………………………………………………………………….

(iii) …………………………………………………………………………
[3 Markah]

Jawapan Soalan 1

a. - Runtuhnya Empangan Maarib [ 1 M ]
- Lahirnya Nabi Muhammad s.a.w. [ 1 M ]
- Turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad s.a.w. [ 1 M ]
[ Mak. 2 Markah]

b. - Cara hidup berpuak-puak dan berkelompok. [ 1 M ]
- Muncul semangat asabiah dan kesukuan [ 1 M ]
- Keadaan hidup yang kucar kacir dan tidak aman. [ 1 M ]
- Peperangan antara kabilah. [ 1 M ]
[ Mak. 2 Markah]

c. - Perbuatan tidak bermoral seperti berzina dan minum arak [ 1 M ]
- Wanita dipandang rendah [ 1 M ]
- Terdapat kabilah yang menanam anak perempuan [ 1 M ]
- Tiada panduan yang khusus dalam perkahwinan [ 1 M ]
[ Mak. 2 Markah]

d. - Kepercayaan karut dan tahyul (tilik nasib, sihir dan
mempercayaai roh orang mati [ 1 M ]
- Agama Nasrani dan Yahudi ( samawi) [ 1 M ]
- Pemujaan alam (animisme) [ 1 M ]
- Menyembah berhala (wathani) [ 1 M ]
- menganut agama Hanif [ 1 M ]
[ Mak. 4 Markah]
Nabi Muhammad s.a.w. telah melalui kehidupan yang agak sukar semasa kecilnya. Namun dengan peribadi yang mulia baginda telah diterima oleh masyarakat Arab dengan baik.

Nyatakan dua sebab mengapa keturunan Nabi Muhammad s.a.w (Bani Hasyim) menjadi terkenal.

(i) ………………………………………………………………………

(ii) ……………………………………………………………………….
[2 Markah]

Nayatakan dua pengalaman yang dialami oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam bidang perniagaan.

(i) ……………………………………………………………………….

(ii) ……………………………………………………………………….
[2 Markah]

Namakan tiga peristiwa penting yang telah berlaku di dalam kehidupan Nabi

(i) ……………………………………………………………………….

(ii) ……………………………………………………………………….

(iii) ………………………………………………………………………
[3 Markah]

Nyatakan tiga cara penentangan yang dilakukan oleh kaum Quraisy Mekah untuk menghalang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. dari terus disebarkan?

(i) ………………………………………………………………………

(ii) ……………………………………………………………………….

(iii) ………………………………………………………………………
[3 Markah]
Jawapan Soalan 2

a. - Menguasai Kaabah [ 1 M ]
- Menguasai telaga zam-zam [ 1 M ]
- Mahir dalam perniagaan. [ 1 M ]
[ Mak. 2 Markah]

b. - Menjalankan perniagaan secara berseorangan [ 1 M ]
- Berkongsi perniagaan dengan temannya [ 1 M ]
- Mengikut rombongan bapa saudara baginda ke Syam
sejak berumur 12 tahun [ 1 M ]
- Menjalankan perniagaan Khadijah [ 1 M ]
[ Mak. 2 Markah]

c. - Ibu baginda meninggal dunia [ 1 M ]
- Terdedah kepada perniagaan. [ 1 M ]
- Menjalankan perniagaan Siti Khadijah. [ 1 M ]
- Berkahwin dengan Siti Khadijah [ 1 M ]
- Mula menerima wahyu [ 1 M ]
- Kematian bapa Nabi Muhammad [ 1 M ]
- Kematian Datuk Nabi Muhammad s.a.w. [ 1 M ]
- Kematian Bapa Saudara Nabi Muhammad s.a.w. [ 1 M ]
[ Mak. 3 Markah]

d. - Perang Badar [ 1 M ]
- Perang Uhud [ 1 M ]
- Perang Khandak [ 1 M ]
- Perang Tabuk [ 1 M ]
- Penyiksaan pengikut Nabi Muhammad s.a.w. [ 1 M ]
- Usaha membunuh Nabi Muhammad s.a.w. [ 1 M ]
- Menyekat kemasukan Nabi dan pengikut semasa
mahu mengerjakan haji di Mekah. [ 1 M ]
[ Mak. 3 Markah]ZAMAN JAHILIAH

3 Rajah di atas merujuk kepada jangka masa Zaman Jahiliah iaitu bermula daripada tahun 300 M hingga 610 M.

Apakah maksud Zaman Jahiliah?

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..
[2 markah]

Mengapakah Zaman Jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan?

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..
[3 markah]

Nyatakan ciri masyarakat Arab Jahiliah dalam aspek sosial dan ekonomi.

Sosial

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..
[3 markah]

Ekonomi

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
[2 markah]

SKEMA SOALAN 3

3 Rajah di atas merujuk kepada jangka masa Zaman Jahiliah iaitu bermula daripada tahun 300 M hingga 610 M.

Apakah maksud Zaman Jahiliah?

Masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab dalam jangka masa selepas runtuhnya Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w

Jawapan m.s 100 [2 markah]

Mengapakah Zaman Jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan?

Tidak menyembah Allah
Menyembah berhala
Mempercayai animisme
Kehidupan masyarakat kucar-kacir
Tiada rasul atau Nabi
Tiada kitab suci sebagai petunjuk
Akhlak rendah

Jawapan m.s 100 [3 markah]

Nyatakan ciri masyarakat Arab Jahiliah dalam aspek social dan ekonomi.

Sosial
Perbuatan tidak bermoral/judi/berzina/ minum arak.
Kedudukan wanita rendah/ wanita tidak boleh memiliki harta
Bayi perempuan ditanam hidup-hidup
Tiada peraturan khusus dalam perkahwinan/lelaki boleh berkahwin dengan ramai wanita dalam suatu masa


Jawapan m.s 100-101 [2 markah]

Ekonomi
Aktiviti perniagaan berasaskan riba
Mementingkan keuntungan
Merompak/merampas barangan merupakan sumber pendapatan
Merompak sebagai kewajipan
Eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin

Jawapan m.s 101 [3 markah]4 Sistem kabilah yang diamalkan pada zaman Jahiliah membawa kesan negetif kepada kehidupan masyarakat Arab.

Apakah gelaran ketua kabilah.

……………………………………………………………………………
[1 markah]Senaraikan syarat untuk menjadi ketua kabilah.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….
[4 markah]Nyatakan ciri sistem kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..
[3 markah]Berikan dua kesan pengamalan sistem kabilah.

……………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………………..
[2 markah]SKEMA JAWAPAN SOALAN 4
4. Sistem kabilah yang diamalkan pada Zaman Jahiliah membawa kesan negative kepada kehidupan masyarakat.

Apakah gelaran ketua kabilah.

Syeikh

Jawapan m.s 101 [1 markah]

Senaraikan syarat untuk menjadi ketua kabilah.

disukai oleh ahli kabilah
dilantik atas persetujuan ramai
berfikiran matang
gagah
berani
pandai berpidato

Jawapan m.s 101 [4 markah]

Nyatakan ciri sistem kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah.

cara hidup berpuak-puak
ahli terdiri daripad suku tertentu
tinggal dalam sebuah kawasan
mempunyai identiti sendiri
mempunyai peraturan sendiri
ahli sangat taasub dan fanatik terhadap kabilah

Jawapan m.s 101 [3 markah]


Berikan dua kesan pengamalan sistem kabilah.

Kemunculan semangat assabiah/kesukuan
Tercetusnya peperangan/Peperang al-Basus
Menuntut bela demi mempertahankan maruah
Masyarakat hidup dalam keadaan kucar-kacir/ tidak aman
Sering berlaku persengketaan dalam masyarakat

Jawapan m.s 102 [3 markah]

5 Sebelum kedatangan agama Islam terdapat pelbagai bentuk kepercayaan agama dalam masyarakat Arab Jahiliah.


(a) Senaraikan empat bentuk kepercayaan agama dalam masyarakat Arab Jahiliah.

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….
[4 markah]


(b) Apakah yang dimaksudkan dengan istilah berikut?

(i) Khurafat

………………………………………………………………………………..
[1 markah]

(ii) Agama Hanif

……………………………………………………………………………….
[1 markah]


(c ) Berikan dua contoh kepercayaan khurafat.

………………………………………………………………………..

(ii) ………………………………………………………………………..
[2 markah]


(d) Namakan pengikut agama Hanif sebelum kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.

………………………………………………………………………..

(ii) ……………………………………………………………………….
[2 markah]

SKEMA JAWAPAN SOALAN 5
5 Sebelum kedatangan agama Islam terdapat pelbagai bentuk kepercayaan agama dalam masyarakat Arab Jahiliah.

(a) Senaraikan empat bentuk kepercayaan agama dalam masyarakat Arab Jahiliah.

Wathani / sembah berhala
Animisme/ puja alam seperti pokok
Samawi / Kristian dan Yahudi
Tilik nasib
Sihir
Percayai roh orang mati menjadi burung

Jawapan m.s 101 [4 markah]

Apakah yang dimaksudkan dengan istilah berikut?

Khurafat

Kepercayaan karut atau tahyul
[1 markah]
Agama Hanif

Agama yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w / Agama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s

Jawapan m.s 101 [1 markah]

(c ) Berikan dua contoh kepercayaan khurafat dalam masyarakat Arab Jahiliah.

Perjalanan mestilah berpandukan arah burung
Mempercayai sihir
Mempercayai ramalan ahli nujum
Pemakaian cincin perak dan temaga boleh menjadi seseorang kuat

Jawapan m.s 101 [2 markah]

(d). Namakan pengikut agama Hanif sebelum kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.

Waraqah bin Naufal
Uthman bin Huwairith
Abdullah bin Jahsh
Umaiyah bin Abi Salt
Jawapan m.s 101 [2 markah]6 a. Nyatakan empat sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w.


……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….
[4 markah]

b Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w digelar al-Amin?

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..
[2 markah]

c Buktikan peristiwa yang menunjukkan kewibawaan Nabi sebagai pemimpin.

……………………………………………………………………………..
[1 markah]


d Mengapakah Nabi bertahannuth di Gua Hirak?

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..
[3 markah]


SKEMA JAWAPAN

6 a Nyatakan empat sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w.

Siddiq/berkata benar
Amanah/dipercayai
Tabliq/menyampaikan
Fatanah/bijaksana
1 isi = 1 markah Maksima 4 markah


b Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w di gelar al-Amin?

Perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai dan tidak pernah berbohong.
1 isi = 2 markah

c Buktikan peristiwa yang menunjukkan kewibawaan Nabi sebagai pemimpin.

…………………………………………………………………………
1 isi = 1 markah


d Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w bertahannuth di Gua Hirak?

Menyerah sepenuhnya jiwa raga baginda kepada Allah
Memikirkan masalah yang dihadapi
Beribadat
1 isi = 1 markah


Modul SPM Kertas 1 - Jumlah soalan sebanyak 20 soalan bagi setiap bab (Soalan hendaklah diambil daripada soalan SPM yang lepas dan soalan Percubaan Negeri-negeri) 3 set soalan lengkap dibentuk oleh J/Kuasa Khas GC/JU dikendalikan JPnK

Modul SPM Kertas 2 - Tajuk-tajuk soalan esei dan struktur mestilah dibentuk daripada tajuk-tajuk yang belum keluar dalam SPM beserta dengan skema pemarkahan. Tiada had soalan boleh dibuat. 3 set soalan lengkap dikendalikan JPnK & GC/JU.

Esei bab 5

1 ( a ) Nyatakan empat hujah untuk menolak pendapat orientalis Barat yang
menyatakan hijrah Nabi Muhammad s.a.w dari Makkah ke Madinah sebagai suatu pelarian. [ 4 markah ]
( b ) Jelaskan faktor-faktor penghijrahan Nabi Muhammad dari Makkah ke
Madinah. [ 6 markah ]

( c ) Mengapakah penghijrahan Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah
penting dalam sejarah perkembangan Islam ?
[ 10 markah ]


Soalan Butiran Markah

1(a)
F1 Penghijrahan berlaku kerana jemputan orang Arab Madinah seperti yang tercatat dalam Perjanjian Aqabah Kedua
F2 Ketibaan orang Islam Makkah ke Madinah disambut dengan rela dan meriah oleh orang Madinah
F3 Orang Islam Makkah diberikan tempat tinggal serta dijamin keselamatan
F4 Pelantikan Nabi s.a.w sebagai pemimpin dan diterima masyarakat Madinah
( mak 4 m )

1


1

1

1

[4 m ]

(b)
F1 Perintah Allah menerusi wahyu
F2 Niat dan pakatan orang Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad
F3 Merupakan strategi untuk meneruskan penyebaran Islam
F4 Suasana aman di tempat baru akan memudahkan penyampaian dakwah Islamiah
F5 Jemputan masyarakat Arab Madinah yang menghadapi konflik
F6 Orang Arab Madinah memerlukan pemimpin yang berkaliber untuk mengetuai mereka
F7 Nabi Muhammad juga diperlukan untuk mendamaikan masyarakat Madinah yang sentiasa bermusuhan
( mak 6 m )


1
1

1
1

1

1

1


[ 6 m ]
(c)
F1 Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman tanpa berselindung
F2 Mendamaikan suku Arab Madinah yang sering bersengketa iaitu Aus dan dan Khazraj melalui semangat persaudaraan sesama Islam
F3 Hijrah telah menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah
F4 Berjaya menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku, budaya dan agama
F5 Perpaduan ini telah dapat melahirkan kehidupan yang berharmoni di Madinah
F6 Nabi Muhammad telah membina masjid Al-Nabawi sebagai tempat beribadat, belajar, bertemu dan membincangkan masalah serta mengada kan aktiviti harian
F7 Wujud kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam yang mula digunakan zaman Khalifah Umar al-Khattab
F8 Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah al-Munawwarah atau Kota Bercahaya
F9 Madinah sebagai pusat tamadun Islam
F10 Agama Islam menjadi cara hidup yang marangkumi semua bidang termasuk politik, ekonomi dan sosial
F11 Menunjukkan sikap toleransi kaum dan tolong menolng boleh melahirkan masyarakat cemerlang
F12 Memperlihatkan pengorbanan sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar al- Siddiq dan Ali bin Abu Talib
F13 Memperlihatkan peranan wanita sebagai penggerak kemajuan sesebuah negara contoh Asma’ menghantar makanan dan berita gerakan Quraisy kepada Nabi Muhammad
F14 Hijrah menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa Nabi Muhammad s.a.w. yang sanggup berkorban dan meninggalkan kesenangan demi memperjuangkan Islam
F15 Penubuhan sebuah negara Islam di Madinah
F16 Merangka sebuah perlembagaan untuk mentadbir Madinah yang dinamai Piagam Madinah
( mak 10 m )

1

1


1

1

1

1


1

1

1
1

1

1

11


1
1


[ 10 m ]
2. ( a ) Huraikan perkara-perkara yang terkandung dalam Piagam Madinah.
[ 10 markah ]
( b ) Nyatakan kepentingan Piagam Madinah.
[ 6 markah ]
( c ) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah unsur-unsur Islam dalam Piagam Madinah diamalkan dalam masyarakat berbilang kaum pada hari ini? [ 4 markah ]


Soalan Butiran Markah

2(a) F1 Politik
H1a Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah
H1b Baginda sebagai hakim dan menyelesaikan masalah berasaskan semangat musyawarah dan keadilan

F2 Agama
H2a Masyarakat Madinah bebas mengamalkan agama masing- masing
H2b Mereka bebas mengamalkan adat mereka masing-masing selagi tidak bertentangan dengan Islam

F3 Sosial
H3a Masyarakat Madinah dianggap sebagai ummah dan mempunyai tangungjawab yang sama terhadap negara
H3b Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesama sendiri


F4 Perundangan
H4a Undang-undang Islam diguna pakai secara menyeluruh tetapi peraturan kekeluargaan di dalam sesuatu kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam

F5 Ekonomi
H5a Kerjasama antara masyarakat Madinah dituntut demi memajukan ekonomi negara

F6 Pertahanan
H6a Semua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinah daripada ancaman luar

F7 Kedudukan Yahudi
H7a H7a Keselamatan orang bukan Islam(khususnyaYahudi) terjamin selagi mematuhi perlembagaan Madinah
1
1
1


1
1

11

11
11
1


1
1


1
1

[ 10 m ]

2(b)
F1 Kerajaan Islam Madinah merupakan model kerajaan Islam yang boleh dijadikan panduan menjalankan pemerintahan berasaskan Islam
F2 Perlembagaan yang dapat diterima pakai oleh semua golongan masyarakat
F3 Unsur-unsur Islam boleh dipraktikkan dalam sebuah negara berbilang kaum
F4 Berjaya mengatur sebuah pemerintahan yang lengkap merangkumi peraturan dunia dan akhirat
F5 Dari segi ekonomi, riba , penipuan , rasuah dan penindasan tidak dibenarkan
F6 Menggalakkan sifat bertiimbang rasa dan bersedekah
F7 Ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan
F8 Ekonomi kerajaan mula meningkat
F9 Berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah dan semangat ukhuwah Islamiah
F10 Konsep keadilan sosial menekankan persamaan hak dan persaudaraan Islam
F11 Tiada lagi perbezaan taraf dan dapat memupuk semangat perpaduan, bantu-membantu dan rela berkorban
F12 Menyusun perlembagaan negara terlebih dahulu dengan perjanjian yang lengkap sebelum bernaung di bawah sebuah pemerintahan
F13 Sistem pemerintahan yang meletakkan Allah sebagai kuasa yang tertinggi
F14 Berjaya menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik
F15 Kesemua bangsa mempunyai hak dan harus mematuhi peraturan yang ditetapkan
F16 Dengan adanya kerjasama daripada semua masyarakat, negara Madinah menjadi kuat dan disegani
( Mak 6 m )
1


1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1


1

1
1

1

[ 6 m ]

2(c) F1 Menyusun perlembagaan negara dahulu
F2 Masyarakat diikat dahulu dengan perjanjian yang lengkap
F3 Setiap kaum berpandukan undang-undang yang digariskan
F4 Kesemua bangsa ada hak dalam negara
F5 Mematuhi peraturan dan cara hidup yang menjadi panduan masyarakat
F6 Masyarakat bertanggungjawab mempertahankan keselamatan negara
F7 Kerjasama daripada semua masyarakat membolehkan negara menjadi kuat dan disegani oleh negara luar
1
1

1

1
1

1

1
[4m ]
Soalan Struktur

1 (a) Senaraikan dua peperangan yang berlaku di Madinah antara tahun
622 – 630 Masihi.

(i) .................................................................................................

(ii) .................................................................................................
[2 markah]

(b) Berikan dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam
dalam peperangan.

(i) .................................................................................................

(ii) .................................................................................................
[2 markah]

(c) Nyatakan dua sebab Islam membenarkan umatnya berperang.


(i) .................................................................................................

(ii) .................................................................................................

[2 markah]

(d) Nyatakan dua bukti bahawa Islam berkembang bukan dengan
cara peperangan.


(i) .................................................................................................

(ii) .................................................................................................
[2 markah]

(e) Pada pendapat anda, bagaimanakah caranya untuk mengelakkan berlakunya peperangan?

(i) .................................................................................................

(ii) .................................................................................................
[2 markah]1(a) F1 Perang Badar
F2 Perang Uhud
F3 Perang Khandak
F4 Perang Tabuk
Mana-mana 2 x 1 m 1
1
1
1
[ 2m ]

(b)
F1 Tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah seperti orang tua,
F2 kanak-kanak, wanita, orang sakit dan orang yang menyerah diri
F3 Tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan
F4 Dilarang memusnahkan tanam-tanaman
F5 Dilarang merobohkan tempat ibadat

Mana-mana 2 x 1 m

1

1

1
1
1

[ 2 m ]
(c ) F1 Apabila diserang oleh musuh
F2 Untuk mencari keamanan
F3 Untuk memelihara tempat ibadat
F4 Menjaga maruah negara
F5 Memelihara daripada kemusnahan harta benda
F6 Melindungi orang yang tidak berdosa

Mana-mana 2 x 1 m
1
1
1
1
1
1

[ 2 m ]
(d) F1 Nabi Muhammad s.a.w. mengampunkan tawanan Perang Badar
F2 Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan
F3 Tawanan lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri
F4 Mereka perlu mengajar sepuluh kanak-kanak membaca dan menulis sehingga pandai

Mana-mana 2 x 1 m 1

1
1
1


[ 2 m ]
(e) F1 Mengamalkan akhlak yang mulia
F2 Saling bertolak ansur
F3 Kepimpinan melalui teladan
F4 Menghormati hak asasi
F5 Mengelakkan isu-isu sensitif dipersoalkan seperti agama, bahasa, institusi pemerintahan
(Mana-mana yang munasabah)
Mana-mana 2 x 1 m
1
1
1
1
1


[ 2 m ]
Soalan 2


Pada tahun 612 M, termeterai perjanjian antara
orang ArabMadinah dengan Nabi Muhammad s.a.w.(a) Sebutkan dua suku kaum Arab Madinah yang terlibat dalam perjanjian
tersebut.

(i) .................................................................................................

(ii) .................................................................................................
[2 markah]

(b) Berikan dua isi perjanjian Perjanjian Aqabah Pertama

(i) .................................................................................................

(ii) .................................................................................................
[2 markah]

(c) Nyatakan dua perkara yang terkandung dalam Perjanjian Aqabah Kedua

(i) .................................................................................................

(ii) .................................................................................................
[2 markah]

(d) Nyatakan kesan daripada Perjanjian Aqabah 2 terhadap penyebaran Islam

(i) ...................................................................................................

(ii) ...................................................................................................

[ 2 markah ]

(e) Pada pendapat anda apakah iktibar yang boleh diperolehi daripada perjanjian di atas?

(i) .................................................................................................

(ii) .................................................................................................
[2 markah ]


2(a)
F1 Aus
F2 Khazraj
[ 2 markah ]


1
1
[ 2 m ]

(b)
F1 Beriman kepada Allah dan Rasul
F2 Berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad saw.
F3 Meninggalkan amalan Jahiliah
Mana-mana 2 x 1 m

1
1

1
[ 2 m ]

(c)
F1 Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam
F2 Mengukuhkan taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w
F3 Menjemput Nabi Muhammad s.a.w dan orang Islam berhijrah ke Madinah
F3 Orang Madinah menyediakan tempat tinggal
F4 Jaminan keselamatan untuk baginda dan umat Islam
F5 Kesediaan mempertahankan Islam
Mana-mana 2 x 1 m1
1

1
1
1

[ 2 m ]
(d)F1 Islam tersebar ke Madinah
F2 Nabi Muhammad s.a.w dan umat Islam Makkah berhijrah ke Madinah
F3 Madinah menjadi tapak penyebaran Islam
F4 Keselamatan orang Islam Makkah terjamin semasa berada di Makkah

Mana-mana 2 x 1 m
1
1

1
1


[ 2 m ]

(e) F1 Prihatin
F2 Kesabaran
F3 Kerjasama atau permuafakatan
F4 Toleransi
F5 Bertanggungjawab
F6 Perpaduan
Mana-mana 2 x 1 m
1
1
1
1
1
1
[ 2 m ]

SOALAN ESEI(BAB 7 TING.4)
Bahagian B
1.Jadual berikut berkaitan teori kedatangan Islam ke Asia Ten ggara yang dikemukakan oleh para sarjana.
Sarjana Teori Kedatangan Islam
John Crawford
Syed Muhammad Naquib al-Attas Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab
Emanuel Godinho Eradia
S.Q.Fatimi Islam datang dari China
Snouck Hurgronje Islam datang dari India

(a) Terangkan bukti yang dikemukakan oleh John Crawford dan Syed Naquib al-Attas bagi mengukuhkan pendapat mereka tentang kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah Arab. [8 markah]
(b) Apakah bukti-bukti yang boleh mengukuhkan pendapat Emanuel Godinho Eradia. [7 markah]
(c) Pada pandangan anda apakah pula bukti Islam datang dari India. [5 markah]
2.Kerajaan Islam di bawah telah memainkan peranan yang penting dalam penyebaran Islam di rantau Asia Tenggara.
Melaka
Acheh
Johor-Riau

(a) Bagaimanakah kerajaan-kerajaan tersebut menyebarkan agama Islam. [10 markah]
(b) Huraikan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Islam di Asia Tenggara. [6 markah]
(c) Pada pandangan anda ,apakah keistimewaan Islam sehingga agama ini dapat menarik orang ramai untuk menganutinya. [4 markah]

3.(a) Huraikan peranan ulama dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. [8 markah]
(b) Bincangkan pengaruh yang dibawa oleh Islam dalam cara hidup masyarakat Asia Tenggara.
[7 markah]

(c) Bagimanakah Islam dapat disebarkan melalui perkahwinan. [5 markah].
4.Unsur baru yang diperkenalkan oleh Islam dapat dikenalpasti dalam bidang bahasa,cara hidup dan kesenian.

(a)Jelaskan kesan kedatangan Islam terhadap bahasa Melayu [6 markah]

(b)Terangkan cara hidup masyarakat Asia Tenggara selepas kedatangan Islam [6 markah]

(c) Huraikan empat pengaruh kesenian Islam dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara
[ 8 markah]

5.Islam telah membawa perubahan besar dalam bidang perundangan,pendidikan dan ekonomi.

(a)Terangkan undang-undang syariah yang diperkenalkan oleh kerajaan awal Islam di Asia Tenggara.
[10 markah]
(b)Jelaskan perkembangan sistem pendidikan pondok sebagai institusi pendidikan formal di Asia
Tenggara. [6 markah]

(C) Huraikan dua pengaruh Islam dalam sistem ekonomi yang disarankan oleh ajaran Islam.
[4 markah]
Jawapan

1.a. Bukti yang dikemukakan oleh John Crawforord
F1 -Para pedagang Arab membawa Islam semasa mereka menjalankan aktiviti perdagangan di Asia Tenggara
F2 -Menurut catatan China orang Arab dan Parsi sudah mempunyai petempatan dan pusat perniagaan di Canton
F4 -Dalam perdagangan ke China,pedagang Arab singgah dipelabuhan Asia Tenggara
F5 -Mereka menetap di Asia Tenggara selama beberapa bulan sementara menunggu tiupan angin monsun
F6 -Terdapat perkampungan Arab di Asia Tenggara
F7 -Ada di antara mereka berkahwin dengan gadis tempatan
F8 -Wujudnya sebuah perkampungan Islam iaitu T Shih di Sumatera utara

Bukti yang dikemukakan oleh Syed Muhaamad Naquib al-Attas
F9 -Wujud persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Acheh
F10 -Perkataan Arab yang terdapat pada tulisan Jawi telah diambil dari perkataan Arab
F11 -Adat resam dan kebudayaan orang Melayu banyak dipengaruhi oleh budaya Arab
C11a -Contohnya amalan menghormati tetamu dan muzik Melayu seperti dabus dan tarian zapin
F12 -Kebanyakan karya tempatan menceritakan bahawa pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh Syeikh dari Arab

1.b.Bukti yang dikemukakan oleh Godinho Eradia
F1 -Canton menjadi pusat perniagaan yang penting dalam kalangan pedagang Arab
F2 -Hubungan perdagangan antara pedagang Arab dan pedagang China membolehkan Islam tersebar dalam kalangan pedagang China.
F3 -Pedagang China yang terpengaruh dengan ajaran Islam menyebarkan agama Islam ke Asia Tenggara semasa mereka berdagang
F4 -Ramai pedagang Islam yang tinggal di Canton berpindah ke Asia Tenggara sekitar tahun 876m
F5 -Penemuan Batu Bersurat di Terengganu membuktikan Islam datang dari China
F6 -Unsue seni bina pada masjid-masjid di Kelantan,Melaka dan Pulau Jawa dapat membuktikan Islam datang dari China
H6a -Unsur senibina China yang terdapat pada bumbung masjid sama dengan bumbung ya ng terdapat di China serta warna merah dan kuning
H6c -jubin,lantai ,tangga masjid juga memperlihatkan unsur China

1.c.Bukti dari In dia
F1 -Hubungan perdagangan antara orang India dan Asia Tenggara telah lama wujud
H1a -pedagang India Islam telah menyebarkan agama Islam
H2a -Gujerat merupakan pelabuhan penting di India pada masa pemerintahan Alauddin Khilji
F2 -Batu marmar pada batu nesan I perkuburan Malik Ibrahim di Gerisek dan Malik al-Saleh di Pasai mempunyai cirri buatan India
F3 -Budaya masyarakat di Asia Tenggara mempunyai perkaitan rapat dengan budaya India
H3a -Kewujudan unsure kebudayaan Hindu di Asia Tenggara2.a.Peranan kerajaan awal
F1 -Melaka menyebarkan Islam menerusi penguasaan terhadap kawasan baru
H1a -Bendahara Tun Perak berjaya menguasai kawasan pesisiran pantai Sumatera Utara iaitu Aru,Rokan,Siak dan Indragiri
H1b -rakyat kawasan baru yang dikuasai itu mendapat keistimewaan daripada Melaka
F2 -Ulama dihantar kekawasan baru yang dikuasai itu untuk mengajar penduduk disitu tentang agama Islam
F3 -Melaka menyebarkan Islam melalui perkahwinan siasah
H3a -Sultan Mansur Syah dan Muzaffar Syah mengahwinkan puteri-puteri mereka dengan Putera raja Siak,Rokan,Inderagiri,Kedah dan Pahang
F4 -Acheh juga menyebarkan Islam dengan menguasai kawasan lain
H4a -Pada zaman pemerintahan Iskandar Muda Mahkota Alam,Acheh menjadi kuasa yang kuat di Asia
Tenggara.
H4b -Acheh telah menaungi beberapa negeri kecil di Sumatera Utara dan menakluki-negeri-negeri di
Tanah Melayu
H4c -tujuannya agar agama Kristian tidak berkembang kekawasan pedalaman
F5 -Acheh terkenal sebagai serambi Mekah
H5a -kebanyakan orang Islam dari Asia Tenggara akan singgah di Acheh sebelum ke Acheh untuk menunaikan haji
F6 -Usaha kerajaan Johor-Riau untuk menguasai semula Melaka telah dapat meningkatkan penyebaran Islam.
H6a -kerajaan Johor-Riau berusaha menawan semula Melaka daripada Portugis bagi mengelakkan Melaka menjadi pusat penyebaran agama Kristian

2.b.Pengaruh Islam dalam pemerintahan dan pentadbiran
F1 -Institusi Kesultanan diwujudkan
F2 -Raja menggunakan gelaran Sultan
F3 -Sultan menggunakan gelaran berunsurkan Islam
C3a -seperti khalifatulmukminin iaitu pemimpin orang mukmin,Zilullah fil alam –bayangan Allah di alam
F4 -Sultan berperanan sebagai ketua Negara yang menunaikan amanah Allah dengan memerintah secara adil
F5 -Mufti dilantik sebagi penasihat Sultan dalam selok belok agama Islam serta pentadbiran negara
F6 -Pegawai-pegawai Islam seperti kadi,iman,bilal dan p;emungut zakat dilantik
F7 -Agama Islam menjadi agama rasmi kerajaan Islam
F8 -Pentadbiran berlandaskan lunas-lunas Islam
F9 -Undang-undang syariah diamalkan oleh kerajaan Islam
C9a -Undang-undang Islam termaktub dalam Hukum Kanun Melaka
C9b -Kanun Mahkota Alam di Acheh mempunyai ciri-ciri perlembagaan Islam
F10 -Unsur-unsur Islam diterapkan pada nama Negeri seperi Acheh Darus Salam
F11 -Nama Sultan berunsur Islam seperi Sultan Mansur Syah


2.c.Keistimewaan Islam
F1 -Kemurnian agama Islam mencakupi pelbagai bidang
F2 -konsep Tuhan Yang Esa atau Tauhid
F3 -Keadilan sesama manusia
F4 -Hak individu dan masyarakat
F5 -Menyangjungi akhlak mulia
F6 -Kehidupan yang harmoni
F7 -Menyebarkan konsep kebahagiaan dunia dan akhirat
F8 -Menuntut manusia berfikir secara rasional3.(a)
F1 -Syeikh Ismail dan Fakir Muhammad merupakan pendakwah yang terawal berdakwah di Asia
Tenggara.
F2 -Syarif Amir Sayyid al-Syirazi dan Tajuddin al-Asfahani berdakwah di Pasai
F3 -Syeikh Abdul Aziz dan Maulana Yusof menjalankan dakwah di Melaka
F4 -Pendakwah yang mempunyai keperibadian yang baik,jujur dan berlemah lembut dapat
mencapai matlamat mereka
F5 -Ulama di Melaka mengajar perkara asas tentang Islam secara tidak formal pada peringkat awal
F6 -Kemudian mereka mengajar secara formal dengan menjadikan masjid,istana dan rumah mereka
sebagai tempat belajar
F7 -Di Acheh pondok didirikan sebagai institusi pendidikan Islam
F8 -Wujudnya ulama tempatan di Acheh seperti Hamzah Fansuri,syamsuddin al-Sumaterani dan Rauf Singkel
F9 -Ulama di Acheh menjadi penasihat kepada raja yang memerintah
H9a -Seramai 22 orang ulama ditugaskan di Balai Gadang untuk membantu dalam pentadbiran Acheh
F10 -Di Jawa,Wali Songo telah Berjaya mengislamkan ramai masyarakat tempatan
H10a -Wali Songo menjadikan Demak sebagai pusat kegiatan dakwah Islamiah
H10b -Masjig Agong Demak didirikan sebagai markas dakwah Wali Songo.

3.b.
F1 -Setelah kedatangan Islam,kepercayaan animism yang dianuti oleh masyarakat Asia Tenggara ditinggalkan
F2 -Umat Islam percaya kepada Allah.s.w.t
F3 -Cara hidup Islam telah diasimilasikan kedalam budaya masyarakat Asia Tenggara.
F4 -Pakaian penduduk Islam berorientasikan Islam
H4a- -Mereka bertudung dan bersongkok
F5 -Islam dijadikan addin iaitu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh.
F6 -Islam membawa konsep persaudaraan dalam kalangan masyarakat Islam
F7 -Sistem kelas dihapuskan dan persamaan taraf sesama mereka diamalkan
F8 -nilai akhlak Islam menjadi panduan hidup masyarakat
H8a -Hormat-menghormati,bekerjasama dan tolong menolong
F9 -Wujudnya perpaduan dalam kalangan umat Islam

3.c
F1 -Islam tersebar menerusi perkahwinan siasah dan biasa
F2 -Perkahwinan siasah berlaku dalam kalangan kerabat diraja
C2a -Di Melaka Sultan Mansur Syah dan Muzaffar Syah mengahwinkan puteri mereka dengan Raja Siak,Kampar,Inderagiri dan Jambi
C2b -Puteri Raja Melaka juga dikahwinkan dengan Raja Pahang dan Raja Kedah
F3 -Perkahwinan biasa berlaku antara pedagang Islam atau ulama Islam dari India atau Arab dengan penduduk tempatan
H3a -Melalui perkahwinan ini Islam dapat disebarkan dalam kalangan keluarga orang yang baru dikahwini
H3b -Seterusnya Islam tersebar dalam kalangan masyarakat keliling/keluarga orang yang baru dikahwininya.4.a.Kesan kedatangan Islam terhadap bahasa Melayu
F1 -Menjadi Lingua franca di kepulauan Melayu
H1a -mampu bersaing dengan bahasa lain didunia
H1b -Menjadi bahasa Ilmu
F2 -Kedatangan Islam memantapkan bahasa Melayu
F3 -Digunakan sebagai bahasa istana
F4 -Menjadi bahasa surat menyurat
F5 -Menjadi bahasa perhubungan antara wilayah
F6 -Menjadi bahasa untuk berdakwah
F7 -Sebagai bahasa pengajaran dan pembelajaran

4.b.
F1 -Kepercayaan lama seperti memuja semangat dan keramat mulai hilang
F2 -Cara hidup Islam telah diasimilasikan
H2a -Amalan memakai tudung dan bersongkok
F3 -Ajaran Islam dijadikan sebagai ad-din atau cara hidup yang lengkap dan menyeluruh
F4 -Konsep kelas dalam masyarakat digantikan dengan konsep persaudaraan
F5 -Nilai-nilai hidup Islam dijadikan amalan dalam kehidupan seharian
H5a -contohnya amalan tolong-menolong,hormat menghormati dan bekerjasama
H5b -Sikap dan amalan bersatu padu dalam kalangan orang kampung diperkukuhkan

4.c Pengaruh kesenian Islam
F1 -Seni khat dapat dilihat pada batu nisan dan ukiran kayu
H1a -tulisan abjad Arab diukir cantik pada batu nisan
H1b -ukiran pada batu nisan Malik Ibrahim yang dibawa dari Gujerat
H1c -makam Naina Hisham al-din yang ditemui di pasai turut mengandungi sayair dan pola hiasan
daun yang berunsur Parsi
F2 -Seni khat turut diukir pada batu bersurat,dan bilah mata keris
H2a -merakamkan ayat suci al-Quran,hadis serta catatan sejarah pemerintahan tempatan
H2b -ayat suci al-Quran ditatahkan dengan emas,perak dan permata
H2c -Batu bersurat Terengganu yang bertarikh 1303 Masihi merupakan seni khat tertua
F3 -seni ukiran kayu kayu masyarakat Melayu turut dipengaruhi seni khat Islam
H3a -unsur seni kaligrafi Islam turut menggunakan huruf Arab,ayat al-Quran dan tulisan jawi
H3b -pada bangunan masjid,surau dan rumah kediaman terdapat rangkaian tulisan al-Quran
F4 -Pengaruh seni bina Islam turut terserlah pada bangunan masjid
C4` -contohnya bangunan Masjid Ubudiah Kuala Kangsar


5.a.Perkembangan undang-undang syariah
F1 -Pemimpin kerajaan Islam Asia Tenggara memperkenalkan undang-undang syariah
H1a -bertujuan menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri
F2 -Undang-undang Islam masih tidak dapat dilaksanakan kerana masih terikat dengan undang-undang adat
F3 -Pengendalian undang-undang Islam berkaitan kesalahan jenayah
H3a -seperti kesalahan mencuri,pembunuhan,perniagaan,pembahagian harta pusaka serta perniagaan
F4 -Kerajaan Melayu Melaka mempunyai undang-undang jenayahnya sendiri
H4a -berdasarkan undang-undang jenayah dan adat
H4b -undang-undang jenayah termaktub dalam Hukum Kanun Melaka yang digubal oleh Sultan Muzaffar Syah
H4c -Semasa pemerintahan Sultan Alauddin undang-undang Islam dipraktik dengan tegas di Melaka
F5 -Kerajaan Acheh memiliki sebuah perlembagaan Islam yang dikenali Kanun Mahkota Alam
H5a -menerangkan tanggungjawab raja sebagai pemerintah
H5b -mencatatkan adat istiadat dan peraturan tradisi Acheh

5.b.Perkembangan sistem pondok
F1 -mula diperkenalkan oleh Kerajaan Perlak di Sumatera
F2 -berkembang di Acheh,Pattani,Jawa dan Tanah Melayu
F3 -di pattani pelajar sekolah pondok terdiri dari masyarakat tempatan dan pelajar dari negeri lain di Asia Tenggara
F4 -pondok turut dikenali sebagi pesantren di Jawa dan dayah di Acheh
F5 -mata pelajaran yang diajar disekolah pondok ialah usuludin,Tasuf,Hadis dan Tafsir
F6 -menggunakah bahasa Melayu dan Arab sebagai pengantar
F7 -pelajar menyediakan sendiri keperluan di sekolah pondok seperti makanan dan minuman
F8 -kauam wanita turut diberi peluang belajar disekoklah pondok

5c.Pengaruh dalam ekonomi
F1 -Islam menggalakkan umatnya mencari rezeki yang halal
F2 -melarang perbuatn mengemis
F3 -Islamgalakkan umatnya berniaga dan amalkan unsur halal
F4 -Amalan riba,penipuan dan penindasan di larang dalam perniagaan
F5 -Sifat berjimat dan bersungguh-sungguh amat digalakkan SOALAN ESEI BAB 7 TINGKATAN 4


6.Secara umumnya terdapat tiga teori atau pendapat tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara yang dikemukakan oleh beberapa sejarawan.
a)Jelaskan bukti yang menyokong teori kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah Arab.
(8 markah)
b)Terangkan bukti kedatangan Islam dari China.
(6 markah)
c)Pada pandangan anda, apakah keistimewaan ajaran Islam yang menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk menganutinya?
(6 markah)
Jawapan:
(a)
F1-melalui aktiviti perdagangan
F2-melalui catatan China
H2a-orang Arab dan Parsi mempunyai pusat perniagaan/petempatan di Canton atau Amoy sejak 300M
H2b-wujud perkampungan Islam Ta Shih di Sumatera Utara pada tahun 650M
F3-pedagang Arab menguasai perdagangan laut
H3a-dari pelabuhan Iskandariah di Mesir ke China
H3b-singgah di pelabuhan terutamanya Selat Melaka
F4-pedagang Arab menetap sebelum meneruskan perjalanan
F5-pedagang membina perkampungan
H5a-menyediakan tapak berdagang
H5b-mengumpulkan barang jualan
H5c-membeli barang mewah dari China dan India
F6-pedagang Arab berkahwin dengan wanita tempatan
F7-pedagang Arab berinteraksi/berbincang dengan masyarakat tempatan sementara menunggu perubahan angin monsun
F8-kehidupan serta nilai Islam pendakwah/pedagang Islam menarik minat penduduk tempatan
C8a-kejujuran/kebersihan/berhemah tinggi
F9-wujud persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan Semenanjung Tanah Arab
F10-perkataan Arab dalam tulisan Jawi diambil dari bahasa Arab
F11-adat resam dan kebudayaan orang Melayu dipengaruhi budaya Arab
C11a-amalan menghormati tetamu
C11b-muzik Melayu seperti Dabus dan tarian zapin
F12-karya tempatan menceritakan pengislaman raja-raja di Asia Tenggara dilakukan oleh syeikh dari Arab
C12a-Hikayat Raja-Raja Pasai Syeikh Ismail mengislamkan raja Pasai iaitu Merah Silu atau Malik Al-Salih
C12b-raja Pattani Phaya Tu Nakpa diislamkan oleh Syeikh Said
C12c-Hikayat Merong Mahawangsa tentang pengislaman Raja Kedah oleh Syeikh Abdullah Al-Yamani
C12d-Hikayat Acheh menceritakan Syed Abdullah Arif berusaha mengembangkan Islam di Sumatera
C12e-Sejarah Kepulauan Sulu menceritakan mubaligh Islam berketurunan Arab seperti Syarif Hassan dan Awlia menyebarkan Islam ke Kepulauan Sulu
F13-kitab agama dalam Bahasa Melayu menggunakan bahasa dan gaya penulisan bahasa Arab
C13a-Hikayat Nabi Bercukur
F14-tiada unsur India dan China dalam kitab yang dikarang ulama tempatan
F15-kitab tempatan menggunakan bahasa Arab dan sumber rujukan dari Arab
C15a-kitab tauhid/tafsir/hadis
(mana-mana 8 isi x 1 markah)
(b)
F1-dikemukakan oleh Emanuel Gadinho Eredia dan S.Q. Fatimi
F2-Khan Fo atau Canton menjadi pusat perniagaan terkenal dalam kalangan peniaga Arab sejak abad ke 9M
F3-jalinan hubungan antara peniaga
F4-peniaga China Islam berdagang ke Asia Tenggara
F5-berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang tinggal di Canton atau Amoy ke Asia Tenggara sekitar 876M
F6-penemuan batu bersurat Terengganu di Kuala Berang, Terengganu
H6a-catatan pada batu bersurat menyatakan kewajipan menjalankan kewajipan menjalankan hukuman syarak/peraturan/undang-undang keluarga/hukuman berzina/hukuman tidak bayar hutang
H6b-bertulisan jawi
F7-persamaan unsur seni bina di China dengan masjid-masjid di Nusantara
C7a-di Melaka unsur seni bina China pada bumbung masjid yang sama dengan pagoda
C7b-pengaruh atap genting China
C7c-warna merah dan kuning pada kayu kepala pintu dan tingkap masjid
C7d-jubin lantai/dinding/tangga/kolam air
F8-batu nisan mempunyai ayat-ayat al-Quran dan kalimah Arab bertarikh 1028M ditemui di kampung Permatang Pauh di Pantai Timur pada 1953
F9-dibawa oleh mubaligh China ke Phang Rong di Indo China dan Pekan, Pahang
(mana-mana 6 isi x 1 markah)

( C)
F1-kemurnian ajaran Islam
F2-konsep tuhan yang maha esa
F3-keadilan hak individu
F4-kehidupan yang harmoni
F5-Islam menuntut manusia berfikir secara rasional
(mana-mana jawapan munasabah)7.Kedatangan Islam di Asia Tenggara telah mencorakkan kehidupan yang berbeza daripada zaman sebelumnya.
a)Jelaskan perubahan cara hidup masyarakat Asia Tenggara setelah kedatangan Islam.
(6markah)
b)Huraikan peranan ulama dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara
(8 markah)
c)Berikan pendapat anda tentang kebaikan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat hari ini.
(6markah)

Jawapan:
F1-kedatangan Islam mengubah budaya masyarakat dengan cara hidup yang berorientasikan Islam
C1a-cara berpakaian iaitu bertudung kepala dan bersongkok
F2-Islam dijadikan sebagaibAd-Din iaitu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh
F3-kedatangan Islam telah mengubah sistem sosial masyarakat yang mempunyai kelas kepada konsep persaudaraan dan persamaan taraf sesama manusia
F4-nilai-nilai akhlak Islam dijadikan panduan dalam kehidupan harian
C4a-sifat tolong-menolong, hormat-menghormati dan bekerjasama menjadi budaya masyarakat
F5-kemurnian Islam tergambar dalam cara hidup orang Melayu
C5a-amalan gotong-royong
F6-amalan bersatu padu dan semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat kampung dapat dipupuk dan diperkukuhkan

(mana-mana 6 isi x 1 markah )
(b)
F1-Syeikh Ismail dan Fakir Muhammad ialah pendakwah terawal
F2-ahli sufi seperti Syarif Amir Sayyid Al-Syirazi dan Tajuddin Al-Asfahani menyebarkan Islam di pasai
F3-di Melaka terdapat pendakwah seperti Syeikh Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusuf
F4-menjadikan masjid, istana dan rumah sebagai tempat mempelajari ilmu pengetahuan Islam
H4a-berkembang menjadi pusat pendidikan seperti pondok, pesantren dan dayah di Acheh
F5-muncul ulama tempatan seperti Hamzah Al-Fansuri, Syamsuddin Al-Sumaterani dan Abdul Rauf Singkel
F6-Acheh menjadikan ulama sebagai penasihat raja yang memerintah
H6a-seramai 22 orang ulama ditugaskan di Balai Gadang untuk memberi bantuan kepada pentadbiran Acheh
F7-Islam dapat dipraktikkan dalam politik dan penradbiran Acheh
F8-di Jawa, kebijakan Wali Songo berdakwah berjaya mengislamkan masyarakat tempatan
H8a-menimbulkan kesedaran tentang maksud bekerja dan beramal
H8b-menghapuskan pengangguran dengan mengikis sifat malas
H8c-mengelakkan hidup mewah dan membazir
F9-Wali Songo menjadikan Demak sebagai pusat pergerakan dakwah Islamiah
F10-Wali Songo mendirikan Masjid Agung Demak untuk menjadi markas dakwah Islamiah

(mana-mana 8 isi x 1 markah )
( C)
F1-menjamin kestabilan negara
F2-mewujudkan keharmonian dan keamanan
F3-melahirkan masyarakat yang bersatu padu
F4-mendidik akhlak yang baik
F5-melahirkan pemimpin yang adil

(mana-mana jawapan yang munasabah)


Bahagian B
Tingkatan 4
Soalan Struktur(Bab 7)

John Crawford berpendapat bahawa Islam berkembang ke Asia Tenggara dari Semenanjung Tanah Arab.

Apakah bukti yang dikemukakan oleh John Crawford untuk menyokong pendapatnya?

i ……………………………………………………………………………………………………………………………………
ii ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
iii --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(3 markah)


Pendapat John Crowford disokong oleh Prof.Syed Naguib al-Atas.
Nyatakan tiga bukti yang diberikan oleh Prof.Syed Naguib al-Atas untuk mengukuhkan pendapatnya.

i………………………………………………………………………………………………………………………………………
ii……………………………………………………………………………………………………………………………………..
iii …………………………………………………………………………………………………………………………………….
( 3 markah)


Sebutkan tiga bukti lain yang dapat menyokong teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara yang dibawa oleh pedagang Arab.

i………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ii……………………………………………………………………………………………………………………………………….
iii………………………………………………………………………………………………………………………………………
(3 markah)


Pada pendapat anda, mengapakah para sejarawan bersetuju bahawa Islam datang ke rantau ini dibawa oleh pedagang Islam?

i…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(1 markah)

Teori Kedatangan Islam
Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab
Islam datang dari China
Islam datang dari India

Terdapat pelbagai teori dan pendapat tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

Senaraikan dua orang sarjana Barat yang telah mengemukakan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara?

i……………………………………………………………………………………………
ii…………………………………………………………………………………………..
(2 markah)

Teori ini menyatakan bahawa Islam dibawa melalui dua kawasan di India.
Nyatakan dua kawasan tersebut.

i………………………………………………………………………………………
ii……………………………………………………………………………………..
(2 markah)

Berikan 4 bukti kedatangan Islam dari negara India.

i……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ii…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
iii………………………………………………………………………………………………………………………………………….
iv………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(4 markah)

Pada pendapat anda , mengapakah sejarawan bersetuju bahawa kedatangan Islam dibawa oleh pedagang Islam.

i……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ii……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(2 markah)
Menjelang abad ke -15, Islam telah disebarkan secara meluas di rantau Asia Tenggara

(a) Nyatakan dua bukti yang dikemukakan oleh S.Q Fatimi untuk menyokong teori kedatangan
Islam dari China?

i…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ii………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(2 markah)


(b) Senaraikan tiga faktor utama yang membolehkan Islam disebarkan secara meluas di rantau
Asia Tenggara .

i…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ii……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
iii…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(3 markah)


(c) Nyatakan tiga buah kerajaan Islam yang berjaya memperluaskan pengaruh Islam di
kepulauan Melayu.

i……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ii…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
iii………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(3 markah)


Mengapakah kemurnian ajaran Islam dapat menarik orang ramai menganut agama
tersebut?

i………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ii……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(2 markah)
Skema Jawapan

Soalan 1

1.(a) Bukti yang dikemukakan oleh John Crawforord

F1 Para pedagang Arab membawa Islam semasa mereka menjalankan aktiviti perdagangan di Asia Tenggara
F2 Menurut catatan China orang Arab dan Parsi sudah mempunyai petempatan dan pusat perniagaan di Canton
F3 Pedagang Arab telah menguasi perdagangan laut dari pelabuhan Iskandariah di Mesir hingga ke China.
F4 Dalam perdagangan ke China,pedagang Arab singgah dipelabuhan Asia Tenggara
F5 Mereka menetap di Asia Tenggara selama beberapa bulan sementara menunggu tiupan angin monsun
F6 Terdapat perkampungan Arab di Asia Tenggara
F7 Ada di antara mereka berkahwin dengan gadis tempatan
F8 Wujudnya sebuah perkampungan Islam iaitu T Shih di Sumatera Utara

(b) Bukti yang dikemukakan oleh Syed Muhaamad Naquib al-Attas

F1 Wujud persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Semenanjung Tanah Arab
F2 Perkataan Arab yang terdapat pada tulisan Jawi telah diambil dari perkataan Arab
F3 Adat resam dan kebudayaan orang Melayu banyak dipengaruhi oleh budaya Arab
C3a Contohnya amalan menghormati tetamu dan muzik Melayu seperti dabus dan tarian zapin
F4 Kebanyakan karya tempatan menceritakan bahawa pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh Syeikh dari Arab


(c) Tiga bukti lain yang dapat menyokong teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara yang dibawa oleh pedagang Arab.

F1 Canton menjadi pusat perniagaan yang penting dalam kalangan pedagang Arab
F2 Ramai pedagang Islam yang tinggal di Canton berpindah ke Asia Tenggara sekitar tahun 876 M
F3 Penemuaan Batu Bersurat Terengganu di Kuala Berang,Terengganu
F4 Unsur seni bina di masjid-masjid di Kelantan, Melaka dan Pulau Jawa menyerupai seni bina China
F5 Bentuk bumbung masjid sama dengan bumbung rumah ibadat China yang berbentuk pagoda
F6 Terdapat pengaruh atap genting China serta warna merah dan kuning pada kayu kepala pintu dan tingkap masjid
F7 Jubin lantai, tangga dan kolam air di masjid mmemperlihatkan pengaruh dari China
F1 Ramai pedagang Islam datang berdagang di pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara
F2 Mereka menyebarkan agama Islam semasa berniaga di rantau ini kerana berdakwah dituntut oleh Islam


Soalan 2

(a) Dua orang sarjana barat yang telah mengemukakan teori kedatangan Islam ke Asia
Tenggara

F1 John Crawford
F2 Emanuelb Gadinho Eredia
F3 Snouck Hurgronje

(b) F1 Wilayah Gujerat
F2 Pantai Koromandel


(c) F1 Hubungan perdagangan yang lama telah wjud antara India dengan Asia
Tenggara.
F2 Gujerat ialah pelabuhan penting dan menerusi perdagangan, pedagang Islam
telah menyebarkan Islam.
F3 Batu marmar yang terdapat pada batu nisan di perkuburan Malik Ibrahim di
Gerisik , Jawa mempunyai cirri buatan India.
F4 Batu marmar yang terdapat pada batu nisan Malik al-Salih di Pasai mempunyai
ciri buatan India.
F5 Masyarakat Asia Tenggara mempunyai perkaitan rapat dengan India terutamanya dari segi budaya.

F1 Terdiri daripada pedagang Islam Arab, China dan India
F2 Pedagang sebar Islam semasa menjalankan perniagaan
F3 Berdakwah dituntut oleh Islam
F4 Penyebaran Islam terhad di kawasan pelabuhan
Soalan 3

F1 Perpindahan beramai-ramai pedagang Islam dari Canton (Amoy) ke Asia
Tenggara.
F2 Penemuan Batu Bersurat Terengganu.


F1 Pengislaman raja dan golongan bangsawan
F2 Perkahwinan
F3 Keistimewaan agama Islam dan empayar Islam
F4 Peranan ahli Sufi dan mubaligh
F5 Perdagangan
F6 Kelahiran kerajaan dan empayar Islam

F1 Kerajaan Melaka
F2 Samuderai Pasai
F3 Acheh

F1 Agama Islam merangkumi semua bidang kehidupan
F2 Konsep Tuhan Yang Esa atau tauhid
F3 Persamaan taraf
F4 Keadilan
F5 Hak individu dan masyarakat
F6 Kehidupan yang harmoni

(mana-mana yang munasabah)
SOALAN KERTAS 2 BAB 10 TINGKATAN 4
1 Ekonomi dagangan mendatangkan keuntungan yang besar kepada penjajah British. (ms 246-
251)


(a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan atau komersial?
…………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………...... [2 markah]
(b) Nyatakan empat ciri ekonomi dagangan.
(i) ……………………………………………………………………………
(ii) ……………………………………………………………………………
(iii) ……………………………………………………………………………
(iv) ……………………………………………………………………………
[4 markah]


(c) Alat yang dibuat oleh masyarakat Melayu dengan menggunakan bijih timah
(i) ……………………………………………………………………………
(ii) ……………………………………………………………………………
[2 markah]


(d) Apakah maksud ekonomi duaan (dwiekonomi)?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
[2 markah]2.
Imigran Cina
Tanah Melayu
Imigran India
( ms 253-254 )
Apakah faktor-faktor kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu
i……………………………………………………………………………………….
ii……………………………………………………………………………………….
(2 markah )

Nyatakan dua cara kedatangan imigran Cina ke Tanah Melayu
i………………………………………………………………………………………
ii……………………………………………………………………………………..
( 2 markah )

Nyatakan dua cara kedatangan imigran India ke Tanah Melayu
i………………………………………………………………………………………
ii……………………………………………………………………………………..
( 2 markah )

Nyatakan maksud bagi konsep berikut

Kheh Thau: ………………………………………………………………………
( 1 markah )
Sin Keh :…………………………………………………………………………
( 1 markah )

Pada pendapat kamu mengapakah negara kita menjadi tumpuan pekerja-pekerja asing di negara kita sehingga ke hari ini ?

i………………………………………………………………………………………………..
ii………………………………………………………………………………………………
( 2 markah )

Kedatangan British ke Tanah Melayu pada abad ke-19 telah membawa kepada perkembangan ekonomi duaan iaitu bercorak tradisional dan ekonomi dagangan . ( ms 244-247)


Terangkan ciri-ciri utama ekonomi tradisional yang diamalkan oleh negara ( 8 markah )
Mengapakah ekonomi dagangan dapat mengaut keuntungan yang lebih berbanding ekonomi tradisonal ? ( 4 markah )

Jelaskan kesan yang wujud akibat perkembangan ekonomi dagangan ( 8 markah )

Kekayaan sumber alam, kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik telah menarik lebih ramai imigran China dan India datang ke Tanah Melayu semasa zaman penjajah.

a) Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan ciri-ciri masyarakat berbilang kaum yang wujud di Tanah Melayu semasa zaman penjajah. ( 8 markah )

b) Huraikan sistem pendidikan vernakular yang berasaskan masyarakat berbilang
kaum di Tanah Melayu ( 6markah )
c) Huraikan proses perkembangan bandar-bandar baru di Tanah Melayu pada abad ke-19.
( 6 markah )

SKIMA JAWAPAN
Struktur
1 Ekonomi dagangan mendatangkan keuntungan yang besar kepada penjajah British.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan atau komersial?
- Kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pengeluaran
untuk tujuan pemasaran.

(b) Nyatakan tiga ciri ekonomi dagangan.
- Pengeluaran dalam skala besar
- Guna sumber tenaga buruh yang banyak
- Modal yang besar
- Teknologi yang tinggi
- Pemasaran yang luas

(c) Alat yang dibuat oleh masyarakat Melayu dengan menggunakan bijih timah
- Gendang gangsa
- Alatan senjata
- Alatan muzik seperti gong

(d) Apakah maksud ekonomi duaan (dwiekonomi)?
- Wujud dua bentuk ekonomi secara serentak
- ekonomi sara diri dan ekonomi dagangan (komersial).

a.) Apakah faktor-faktor kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu
Galakan kerajaan British
Tiada penentangan dari orang melayu
Perkembangan sektor perlombongan/perladangan
Wujud hubungan tradisi
Kemakmuran Tanah Melayu
Peluang pekerjaan
Kestabilan politik


(b). Nyatakan dua cara kedatangan imigran Cina ke Tanah Melayu
- Sistem tiket kredit
- Sistem pengambilan kakitangan
- Sistem pengambilan rumah kongsi
Nyatakan dua cara kedatangan imigran India ke Tanah Melayu
Sistem buruh bebas
Sistem kontrak
Sistem kangani

Nyatakan maksud bagi konsep berikut
- Kheh Thau-ketua mengumpulkan bakal-bakal imigran dari China
- Sin Keh-bakal- imigran miskin dari China yang tidak mampu membiayai perbelanjaan mereka ke Tanah Melayu
Pada pendapat kamu mengapakah negara kita menjadi tumpuan pekerja-pekerja asing di negara kita sehingga ke hari ini ?
- Kekayaan dan kemamuran negara
- Kestabilan politik
- Peluang pekerjaan yang banyak
- mana-mana yang munasabah

Soalan esei
a) Ciri-ciri utama ekonomi tradisional yang diamalkan oleh negara
F1 Bercorak saradiri
F2 Pengeluaran dalam skala yang kecil
F3 Menggunakan teknologi yang mudah
F4 Modal yang kecil
F5 Jumlah buruh yang terhad
F6 Pasaran yang kecil
F7 Lebihan pengeluaran digunakan semula untuk keluarga
F8 Lebihan pengeluaran disimpan untuk tempoh tertentu
F9 Aktiviti utama ialah bertani dan berternak
F10 Menggunakan peralatan asas daripada bahan yang ada di sekitar mereka
F11 Lebih banyak digerakkan oleh tenaga binatang atau manusia
F12 Dijalankan bersama ahli keluarga

b) Sebab ekonomi dagangan dapat mengaut keuntungan yang lebih berbanding ekonomi tradisonal
F1 Melibatkan lebihan pengeluaran untuk pemasaran
F2 Pengeluaran dalam skala yang besar
F3 Menggunakan teknologi yang tinggi
F4 Modal yang besar
F5 Menggunakan sumber tenaga buruh yang banyak
F6 Pemasaran yang lebih luas
F7 Diusahakan secara besar-besaran

c) Kesan yang wujud akibat perkembangan ekonomi dagangan
F1 Tumpuan kepada perusahaan bijihtimah dan getah
F2 Ekonomi tradisonal dipinggirkan British
F3 Kewujudan ekonomi duaan
F4 Tumpuan ekonomi di negeri-negeri pantai barat
F5 Ketidakseimbangan pembangunan ekonomi
F6 Kemasukan imigran /buruh dari luar
F7 Penggunaan matawang secara meluas
F8 Pengenalan perkhidmatan insurans
F9 Pengenalan undang-undang baru pemilikan tanah
F10 Pembentukan masyarakat majmuk
F11 Sistem pendidikan vernakular diperkenalkan
F12 Kepesatan sektor perkilangan
F13 Kemajuan sistem pengangkutan
F14 Perkhidmatan kesihatan2. Kekayaan sumber alam, kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik telah menarik
lebih ramai imigran China dan India datang ke Tanah Melayu semasa zaman
penjajah.

. a) Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan ciri-ciri masyarakat berbilang kaum
yang wujud di Tanah Melayu semasa zaman penjajah. (8 markah)F1 Kemunculan dan pembentukan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu pada masa ini berlaku secara mendadak
F2 kemasukan buruh dari China dan India kesan daripada keperluan sumber tenaga manusia.
F3 Masyarakat berbilang kaum mendiami/tinggal di sesuatu tempat yang berbeza-beza mengikut kaum,
C1 contohnya masyarakat Melayu tinggal di luar Bandar,
C2 India d estet
C3 masyarakat Cina membina petempatan di bandar-bandar dan kawasan lombong.
F4 Masyarakat berbilang kaum ini juga menjalankan pekerjaan yang berbeza-beza mengikut kaum c1 Melayu sebagai petani dan nelayan,
C2 India sebagai buruh estet/penoreh
C3 Cina terlibat dalam perniagaan dan bekerja di lombong-lombong
F4 wujudnya pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi/pekerjaan.
F6 Bahasa pertuturan yang digunakan dalam kerangka kehidupan sosial juga berbeza-beza antara satu sama lain.
F7 Tidak terdapat interaksi dan kesepaduan antara kaum yang meluas dan bermakna.
F8 Walau pun mereka tinggal dalam satu unit politik yang sama, tetapi hidup secara berasingan dan tidak bersatu, i
H1 ini menyulitkan proses mewujudkan perpaduan nasional.
F8 Sistem pendidikan vernakular dengan menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing menjadi penting dan meluas.

b) Huraikan sistem pendidikan vernakular yang berasaskan masyarakat berbilang
kaum di Tanah Melayu. (6 markah )
F1 Sistem pendidikan vernakular bermaksud sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar.
F2 Sekolah vernakular di Tanah Melayu tidak mampu memupuk unsur perpaduan bangsa di Tanah Melayu
H1 Murid-murid pelbagai kaum telah dipisahkan dan mereka tidak melalui sistem pendidikan yang sama.
F3 Selepas kedatangan British, sekolah vernakular Melayu mula ditubuhkan di Negeri-negeri Selat.
F4 Sekolah Melayu pertama didirikan di Singapura, iaitu di Teluk Belanga, diikuti di Seberang Prai, seterusnya Kuala Kangsar dan Batu Gajah.
F5 Pendidikan sekolah Melayu untuk murid perempuan telah dibina di Negeri-negeri Selat pada tahun 1885.
F6 Sekolah-sekolah Melayu yang ditubuhkan hanya pada peringkat rendah dan kurikulum yang disediakan terbatas dan bersesuaian
F7 Cita-cita British menjadikan anak Melayu sebagai petani yang lebih baik daripada bapanya.
F8 Bagi masyarakat India, pendidikan Tamil disediakan oleh kerajaan British di kawasan bandar.
F9 Pihak pengurusan ladang membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang.
F10 Pendidikan sekolah Tamil berorientasikan sistem pendidikan di negara India dengan menggunakan sukatan pelajaran, buku dan


c) Huraikan proses perkembangan bandar-bandar baru di Tanah Melayu pada abad ke-19.
( 6 markah )
( ms263-264 )
F1 Perkembangan pesat ekonomi di kawasan yang kaya dengan sumber semula jadi menyebabkan berlakunya proses pembandaran.
F2 Pekan berhampiran kawasan perlombongan menjadi pusat mengumpul hasil lombong.
F3 Pekan ini mengalami pertambahan penduduk.
F4 Pekan ini berfungsi menyediakan keperluan harian kepada pelombong-pelombong.
F5 Pekan ini berkembang menjadi bandar yang berfungsi sebagai pusat pentadbiran.
F6 Bandar-bandar baru yang muncul dilengkapi dengan pelbagai kemudahan infrastruktur.
F7 Perkembangan sistem pengangkutan turut mempengaruhi kewujudan bandar-bandar baru.
F8 Kedudukan bandar yang strategik membolehkannya menjadi penghubung kepada beberapa buah bandar dan kawasan lain.
F9 Pertanian komersil mempengaruhi perkembangan bandar baru.
F10 Produk getah dan bijih timah menjadikan bandar muncul sebagai bandar pelabuhan.
F11 Pembangunan oleh kerajaan British di kawasan tertentu menyebabkan banyak bandar muncul di pantai Barat Tanah Melayu.No comments: